ඉන්දිකා රාමනායක

හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ කොළඹ පිහිටි නිල නිවසට පිහියක් අතැතිව ඇතුළු වීමට උත්සාහ කළ බව කියන පුද්ගලයෙකු අත්අඩංගුවට ගත් බව පොලිසිය කියයි.

ඔහු බලංගොඩ පදිංචිකරුවකු බව ද පොලිසිය පවසයි.