(ඩබ්ලිව් එ අසේල)

පවතින අධික වර්ෂාව හේතුවෙන්  මහනුවර- රන්දෙණිගල රජ මාවතේ මයිලපිටිය ප්‍රදේශයේ පස්  කණ්ඩියක් කඩා  වැටී මාර්ගයේ එක් මංතීරුවක් වැසී ගොස් ඇත

මේ නිසා එම මාර්ගයේ වාහන ගමනාගමනයට තරමක බාධා එල්ල වී  තිබේ.