පාසල් යන වයසේ දරුවන් පාසල් නොයවා නිවසේ රඳවාගෙන  සිටියහොත්  එම  මව්පියන්ට එරෙහිව නීතීමය ක්‍රියා මාර්ග ගැනීමට කටයුතු කරන බව අධිකරණ හා බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍ය තලතා අතුකෝරල මහත්මිය පැවසුවාය.


1 වැනි ශ්‍රේණියේ සිට 13  වැනි ශ්‍රේණිය දක්වා  පාසල් අධ්‍යාපනය අනිවාර්ය කිරීමටද  එහිදී පියවර ගැනීමට නියමිතය.


අධ්‍යාපන අයිතිය දරුවන්ට අහිමි කරමින් දරුවන් නිවසේ තබාගෙන සිටින මව්පියන් සිටී නම් ඒ පිළිබඳව සොයා බලා  නඩු පැවරීම සඳහා රජයට අයිතියක් ඇති බවද සඳහන් කළ  අමාත්‍යවරිය මේ සම්බන්ධ  අදාල කටයුතු කඩිනමන් ක්‍රියාත්මක කරන බවද පැවසුවාය.

(36698)