(තරිඳු ජයවර්ධන)


වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි පොලිස් ස්ථානාධිපතිවරුන් 27 දෙනකු ට ස්ථානමාරුවීම් ලබා දී තිබේ. 

පොලිස් කොමිෂන් සභාවේ අනුමැතිය ඇතිව එම ස්ථාන මාරු සිදුකරන බව පොලිස්පතිගේ අත්සනින් නිකුත් කළ ස්ථාන මාරු නියෝගයේ දැක්වේ.