(හර්ෂණ තුෂාර සිල්වා)

අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රයක් නිකුත් කරමින් පොල්වලට උපරිම සිල්ලර මිලක් නියම කිරීමට පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය පියවර ගෙන ඇත.

ඒ අනුව අද (25) සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි වට ප්‍රමාණය අඟල් 13ට වැඩි පොල් ගෙඩියක උපරිම මිල රුපියල් 70ක් ලෙසත්, වට ප්‍රමාණය අඟල් 12ත් 13ත් අතර පොල් ගෙඩියක උපරිම මිල රුපියල් 65ක් ලෙසත් වට ප්‍රමාණය අඟල් 12ට අඩු පොල් ගෙඩියක උපරිම මිල රුපියල් 60ක් ලෙසත් නියම කර ඇත.

පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරියේ සභාපති විශ්‍රාමික මේජර් ජෙනරාල් ශාන්ත දිසානායක මහතාගේ අත්සනින් යුතුව එම අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රය නිකුත් කර තිබේ.

මේ අනුව ඉහත සඳහන් කර ඇති උපරිම මිලවලට වඩා ඉහළ මිලකට අලෙවි කිරීම, අලෙවිය පිණිස තැබීම හෝ අලෙවිය සඳහා ඉදිරිපත් කිරීම හෝ ප්‍රදර්ශනය කිරීම හෝ සිදු නොකළ යුතු බව නියෝග කරන බව ද අදාළ ගැසට් පත්‍රයේ දැක්වේ.