(අධිකාරි මුදියන්සේ )
 
රාජකාරි අවශ්‍යතා   සඳහා පිටත්ව යාම සඳහා  මගීහූ රැසක්   අද  (01)  උදෑසන පොල්ගහවෙල  දුම්රිය ස්ථානයට පැමිණ සිටියහ.

පොල්ගහවෙල දුම්රිය ස්ථානයේ ප්‍රවේශපත් කවුළු  තුනක් විවෘත කර තිබූ අතර එයින්  ජූනි මාසයට අදාල වාර  නිකුත් කිරීම ද සිදු කෙරිණි.

දුම්රියෙන් ගමන් ගන්නා සියලුම මගීන්ගේ උෂ්ණත්ව පරීක්ෂාව හා යුද හමුදා නිලධාරීන් විසින් සියලුම ප්‍රවේශපත්  පරික්ෂා කරන ආකාරය ද දක්නට ලැබුණි.
 
පොල්ගහවෙලින් එක් දුම්රියක්  හා මහව ,රඹුක්කන කුරුණෑගල, මහනුවර සිට පැමිණි දුම්රිය දුම්රියන් හතරක් පොල්ගහවෙල  දුම්රිය ස්ථානය නැවැත්වීම කටයුතු යොදා තිබුණි.