බිඟුන් මේනක ගමගේ 
 
මෙරට පරමාණු බලශක්ති භාවිතය කාර්යක්ෂම කිරීමට රුසියානු රජයේ සහය ලබා ගන්නා බව ජාතික ප්‍රතිපත්ති සහ ආර්ථික කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය නිරෝෂන් පෙරේරා මහතා පවසයි.
 
ශ්‍රී ලංකා රජය සහ රුසියානු රජය අතර සාමකාමී කටයුතු සඳහා පරමාණු බල ශක්තිය උපයෝගී කර ගැනීම සඳහා වන සහයෝගිතා ගිවිසුමකට ඉදිරියේදී එළඹීමට නියමිත බවත් ඒ අනුව දෙරටේ නියෝජිතවරුන්  මේ සඳහා වන මුලික එකඟතා වලට එළඹි ඇති බවත් ඇමැතිවරයා පවසයි.
 
තීරණ ගැනීමේදී අවශ්‍ය තාක්ෂණික සහය සහ යටිතල පහසුකම් සැපයීම හා පරමාණු බලශක්තිය භාවිතයෙන් විදුලිය නිපද වීම සඳහා වන මුලික පහසුකම් සැපයීමේදී සාමුහිකව වැඩකිරිම ගැන එම එකඟතාවයේදී මූලික අවධානයක් දී ඇති බව ද නිරෝෂන් පෙරේරා ඇමැතිවරයා වැඩිදුරටත් සඳහන් කරයි.