(රංජන් කස්තුරි)

පානීය නොවන ස්ප්‍රීතු ආනයනය සඳහා වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි රුපියල් 50000ක බලපත්‍ර ගාස්තුවක් හා ලීටරයට රුපියල් 25ක නව බද්දක් පනවා ඇතැයි මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යංශය පවසයි.

පානීය නොවන ස්ප්‍රීතු සඳහා බදු අය නොකිරීම ප්‍රයෝජනයට ගනිමින් ඇතැම් පිරිස් මත්පැන් නිෂ්පාදනයට හොර පාරෙන් ස්ප්‍රීතු ආනයනය කිරීම වැළැක්වීමට මෙම බදු පනවා ඇතැයි කියති.