(තරිඳු ජයවර්ධන)

පෞද්ගලික අංශයේ අල්ලස් ගැනීම් වරදක් වන ආකාරයට අල්ලස් පනත සංශෝධනය කිරීමට නියමිත බව  අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ජනාධිපති නීතීඥ සරත් ජයමාන්න මහතා කියයි.

මෙම වසරේ මුල් මාස තුනේදී අල්ලස් නඩු පණස් ගණනක් විභාග කර සැකකරුවන් 32 දෙනකු අධිකරණයෙන් වැරදි කරුවන් කර ඇතැයි ද   අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා ප්‍රකාශ කරයි.

2017 වසරේ දී අල්ලස් සහ වත්කම් නඩු අසූ 83කින් 57 දෙනකු වැරදිකරුවන් වී ඇතැයි අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා පවසයි. අල්ලස් කොමිසමේ ඉතිහාසයේ වැඩිම පිරිසක් අධිකරණයෙන් වරදකරුවන් කළ වසර 2017 වසර බව ද ඔහු සඳහන් කරයි.

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාවේ 25 වසරක ඉතිහාසයේ තවමත් සිටින්නේ විමර්ශනය කරන පොලිස් නිලධාරීන් 200ක් පමණක් බවත්, උපාධි ධාරීන්, ගණකාධිකාරීන් ආදී විමර්ශන නිලධාරීන් නොමැති බවත් ජයමාන්න මහතා ප්‍රකාශ කරයි. එම ගැටළුවට විසඳුම් ලෙස විශේෂඥ නිලධාරීන් 200ක් බඳවා ගැනීමට අවසර ලැබී ඇති බවත්, මේ වසරේ ජුනි වන විට 50 දෙනකු පමණ බඳවා ගැනීමට අවශ්‍ය කටයුතු සිදුකරගෙන යන බවත් අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා පවසයි.