ගාලුමුව දොර මාර්ගය,  කොළඹ කොටුව , ලෝටස් වට රවුමෙන් වසා දමා ඇතැයි පොලීසිය පවසයි.

රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන්ගේ විරෝධතා පා ගමනක්  හේතුවෙන් මෙලෙස මාර්ගය වසා දමා ඇති අතර , අවට මාර්ගයන්හි වාහන තදබදයක්ද පවතී.

(36698)