එෆ්.අස්ලම්
 
දෙමළ ජනතාවගේ ස්වයං නිර්ණය අයිතිවාසිකම් පිළිගත යුතු බවට බලකරමින්  ප්‍රකාශනයට පත්කර ඇති පොංගු තමිල් ප්‍රකාශනය දැක්වෙන ස්මාරකයක්   යාපනය විශ්ව විද්‍යාලයේදී අද (17) විවෘත කෙරිණි.
 
යාපනය විශ්ව විද්‍යාලයේ මහා ශිෂ්‍ය සංගමය විසින් මෙම ස්මාරකය ඉදිකර තිබුණු අතර එම ස්මාරකය විවෘත කිරීමේ උත්සවය අද (17) උදෑසන පැවැත්විණි.
 
දෙමළ ජනතාවගේ අභිලාශයන් වන ස්වයං නිර්ණය, සාම්ප්‍රදායික මව්බිම, දෙමළ ජාතිකත්වය අයිතියක් ලෙස රජය පිළිගත යුතු බවට බලකරමින් 2001 ජනවාරි 17 වැනි දා  යාපනය විශ්ව විද්‍යාලයේදී  පොංගු තමිල් ප්‍රකාශනය සිදුකර තිබුණි.
 
එම ප්‍රකාශනයේ පුවරුවක් 2005 වසරේදී ඉදිකර තිබුණු අතර එය ස්මාරකයක් වශයෙන් නිර්මාණය් වන්නේ මහා ශිෂ්‍ය සංගමයේ දායකත්වය මතය.