නකල්ස් රක්ෂිතයේ චාරිකාවකට ගිය හෝමාගම ප්‍රදේශයේ හත් දෙනකු අතුරුදන්ව ඇතැයි පොලිසිය කියයි. ඔවුන් සොයා මෙහෙයුම් ආරම්භ කර තිබේ.