දුම රහිත දුම්කොළ නිෂ්පාදන හෙට (19 ) සිට නිෂ්පාදනය කිරීම, ආනයනය, විකිණීම හෝ විකිණීම සඳහා ප්‍රදර්ශනය කිරීම සපුරා තහනම් කිරීමට ජාතික දුම්කොළ හා මද්‍යසාර පිළිබඳ අධිකාරිය තීරණය කර තිබේ. 

එහි සභාපති වෛද්‍ය පාලිත අබේකෝන් මහතා පැවසුවේ 2006 අංක 27 දරන දුම්කොළ හා මද්‍යසාර පිළිබඳ ජාතික අධිකාරී පනතේ තහනම් දුම්කොළ පිළිබඳ 2016 අංක 01 දරන නියෝගය දැඩිව ක්‍රියාත්මක වන බවයි.

මේ අනුව මාවා,  බාබුල්,  බීඩි, හාන්ස්, පාම්පරා සහ ගුට්කා ආදී දුම්කොළ ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන මෙන්ම දුම්කොළ සහිත බුලත් විටද නිෂ්පාදනය සහ විකිණීම තහනම් වන අතර, යම් පැණි රස ගන්වන ලද, වර්ණ ගන්වන ලද හෝ රස ගන්වන ලද දුම්කොළ අඩංගු සිගරට්ටුවක්,  විකිණීම, ආනයනය, විකිණීමට ප්‍රදර්ශනය කිරීමද සපුරා තහනම් වේ.

044

 

 

මෙම පනතේ විධිවිධාන අනුව මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන්, ආහාර පරීක්ෂකවරු, සුරාබදු නිලධාරීන් හා පොලිස් නිලධාරීන් බලයලත් නිලධාරීන් වශයෙන් කටයුතු කෙරේ.

 

දුම්රහිත දුම්කොළ නිෂ්පාදන බොහොමයක් දුම්කොළ හා පුවක් අඩංගු වේ. මෙම ද්‍රව්‍යයන් දෙකම පළමුවන කාණ්ඩයේ පිළිකා කරක ලෙස ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය මගින් වර්ගීකරණය කර ඇත.

 

පිළිකා පිළිබඳ ජාතික ලේඛන අනුව ලියාපදිංචි වී ඇතුළු මුළු පිළිකා රෝගීන්ගෙන් 14.3%ක් මුඛ පිළිකාවන් වන අතර  වාර්ෂික ව මරණ 1000කට වැඩි සංඛ්‍යාවක් ද, ඒ අනුව දිනකට මරණ 03කට වඩා වැඩි සංඛ්‍යාවක් ද සිදුවන බවට ගණන් බලා ඇත. මුඛ පිළිකා රෝගීන් 2400කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් වසරකට පිළිකා රෝහල්වලින් වාර්තා වේ.