(සුජිත් හේවාජුලිගේ)

උතුරු නැගෙනහිර ත්‍රිවිධ හමුදාව පරිහරණය කරන ඉඩම් අක්කර 902ක්  ඒවායේ නීත්‍යනුකූල හිමිකරුවන්ට පවරා දීමට අවශ්‍ය කටයුතු කෙරෙන බව රාජ්‍ය ආරක්ෂක අමාත්‍යංශය පවසයි.

ත්‍රිවිධ හමුදාව පරිහරණය කරන උතුරේ ඉඩම් අක්කර 312 ක්ද පෞද්ගලික ඉඩම් අක්කර 112 ක්ද නැගෙනහිර පළාතේ රජයේ ඉඩම් අක්කර 318 ක්ද  පෞද්ගලික ඉඩම් 160 ක්ද මෙසේ ඒවායේ නීත්‍යනුකූල හිමිකරුවන්ට පවරාදීමට කටයුතු කරගෙන යන බව ආරක්ෂක අමාත්‍යංශයේ නිලධාරියෙක් ලංකාදීපයට පැවසීය.

නිදහස් කිරීමට යෝජිත ඉඩම්වලින් රජයේ ඉඩම් වැඩිම ප්‍රමාණයක් නිදහස් කිරීමට නියමිතව ඇත්තේ යාපනය දිස්ත්‍රික්කයෙනි.එම ඉඩම් ප්‍රමාණය අක්කර 227 යැයි රාජ්‍ය ආරක්ෂක අමාත්‍යංශය පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළ අලුත්ම කාර්යසාධන වාර්තාවේ දැක්වෙයි.