(රංජන් කස්තුරි)

තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණ විෂයය පාසල් විෂය මාලාවේ අනිවාර්ය විෂයයක් බවට පත්කරන බව අධ්‍යාපන ඇමැති අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා පවසයි.

තොරතුරු සන්නිවේදනය වර්තමාන ලෝකයට අත්‍යවශ්‍ය විෂයයක් වී තිබෙන බවද එම නිසා එය පාසල්වල ඉගැන්විය යුතු බවද ඇමැතිවරයා කීවේය.

ඒ සඳහා තොරතුරු තාක්ෂණ උපාධි හිමි ගුරුවරුන් බඳවා ගන්නා බවද ඇමැතිවරයා කියා සිටියේය.