(සුජිත් හේවාජූලිගේ සහ ආරියරත්න රණබාහු)

ත්‍රිකුණාමලයේ තෙල් ටැංකි සම්බන්ධයෙන් විපක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායක අනුර කුමාර දිසානායක මහතා මතු කළ ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු දීමට ඛනිජ තෙල් සංවර්ධන ඇමතිවරයා සහ එහි නියෝජ්‍ය ඇමතිවරියන් දෙදෙනා ම මැතිසබයට අද (21) පැමිණ සිටියේ නැත.

අර්ජුන රණතුංග මහතා ඛනිජ තෙල් සංවර්ධන ඇමැතිවරයා ලෙස කටයුතු කරන අතර එම අමාත්‍යාංශයේ නියෝජ්‍ය ඇමතිවරිය ලෙස කටයුතු කරන්නේ  අනෝමා ගමගේ මහත්මියයි.

අනුර කුමාර දිසානායක මහතා පාර්ලිමේන්තු ස්ථාවර නියෝග 27(2) යටතේ මේ ප්‍රශ්නය ඉදිරිපත් කළේය.

අනුර දිසානායක මහතා එහිදී මෙසේ පැවසීය.

     “ත්‍රිකුණාමලයේ තෙල් ටැංකි ටික ඉන්දියාවට විකුණන්න යනවා. ඇමතිතුමාත් නියෝජ්‍ය ඇමතිවරියත් අද සභාවට නාවේ මේ ප්‍රශ්නයට උත්තර දෙන්න බැරිවයි. මම මේ ප්‍රශ්නය කල් තියා බාරදීලා තිබුණා. ඒ නිසා අද මේ ප්‍රශ්නය අහන බව ඒ අය දන්නවා.”

සභානායක  - ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා මෙසේ කීය.

“ඔබතුමා ප්‍රශ්නය ඉදිරිපත් කරන්න. උත්තරේ පස්සෙ දෙන්නම්.”