(ඉන්දිකා රාමනායක)

උද්ඝෝෂණයක් හේතුවෙන් කොළඹ පුරහල  අවට මාර්ග දැඩි රථවාහන තදබදයක් පවති.

රාජ්‍ය හා පළාත් රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර සේවයේ  නිලධාරීන්ගේ උද්ඝෝෂණයක් හේතුවෙන් මෙලෙස වාහන තදබදය ඇති වී තිබේ.

ඉල්ලීම් 13 ක් මුල් කරගනිමින් ඔවුහු මෙලෙස උද්ඝෝෂණයේ  නියැලෙති.  මේ හේතුවෙන්  පුරහල  අවට මාර්ග  අවහිර වී තිබේ.

(ඡායාරූප - ඉෂාන් සංජීව)