(අමල් වික්‍රමරත්න)

ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයට දින තුනක් අඛණ්ඩව කඩින් කඩ ඇදහැලෙන වර්ෂාවෙන් මේ වනවිට මාර්ග ගණනාවක් ජලයෙන් යටවීමෙන් ගමනාගමනයට බාධා එල්ලවී ඇත.

ගිංගඟ ආශ්‍රිත ප්‍රධාන ඇළ මාර්ග සහ පහත්බිම් බොහොමයක් පිරී ඉතිරී යාම  නිසා  මෙම තත්වය ඇති වී තිබේ.

බද්දේගම උනන්විටිය නාගොඩ හරහා කුරුපනාව උඩුගම ප්‍රධාන මාර්ගය, උනන්විටිය,කැප්පිටියාගොඩ සහ කුරුපනාව අතුරු මාර්ග ,ගාල්ල මාපලගම මාර්ගයේ ස්ථාන කිහිපයක්,මාපලගම ඇල්පිටිය මාර්ගයේ ස්ථාන රැසක්,ගාල්ල වක්වැල්ල මාර්ගයේ ඇතැම් ස්ථාන,ගාල්ල බද්දේගම මාර්ගයේ ඇතැම් ස්ථාන,දොඩන්ගොඩ සන්දරවල මාර්ගය ඇතුළු අතුරු මාර්ග රැසක් මේ වනවිට ජලයෙන් යටවීම නිසා ගමනාගමනයට බාධා එල්ලවී ඇතැයි ආපදා කළමනාකරණ ඒකකයේ ගාල්ල සහකාර අධ්‍යක්‍ෂක කර්නල් දම්පත් රත්නායක මහතා පවසයි.