(තරිදු ජයවර්ධන)

කොළඹ කිසිදු කලහකාරී සිද්ධියක් වීමට ඉඩ නොදෙන ලෙස පොලිස්පති පූජිත ජයසුන්දර මහතා පොලිස් ස්ථානවලට දැනුම් දී ඇත.

එක්සත් ජාතික පක්ෂය  සංවිධානය කර ඇති ‘ වෘත්තිය ජනහඬ උද්ඝෝෂණය‘  තව ස්වල්ප මොහොතකින් ආරම්භ වීමට නියමිතය.