(මහින්ද නිශ්ශංක)

මගීන්ට ටිකට්පත් නොදුන් පෞද්ගලික බස් රථ කොන්දස්තරවරුන් 237ක් ද කොළඹ දී අල්ලා ගත් බව බස්නාහිර පළාත් මර්ගස්ථ මගී ප්‍රවාහන අධිකාරිය කියයි.
 
කොළඹ දී බස් රථ 699ක් පරීක්ෂා කළ බවත් ඉන් 237කම කොන්දොස්තරවරුන් මගීන්ට ටිකට්පත් නිකුත් කර නොතිබුණු බව ද එම අධිකාරිය සඳහන් කරයි.
 
පළමු අවස්ථාව බැගින් එක් කොන්දොස්තරවරයකුට රුපියල් 250ක් බැගින් දඩ ගැසූ බව ද එම අධිකරිය කියයි.