(රංජන් කස්තුරි)

මෙවර සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයෙන් ඒ සාමාර්ථ 9ක් ලබාගත් ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාව 8,224 ක් බවත් 2015 වසරේදී එම සංඛ්‍යාව 6,102ක් බවත් විභාග කොමසාරිස් ජනරාල් ඩබ්.එම්.එන්.ජේ. පුෂ්පකුමාර මහතා පැවසීය.
සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයෙන් මෙවර ගණිතය සහ ඉතිහාසය විෂයයන් සමත් ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාව ඉහළ ගොස් ඇති බවත් ගණිතය සමත් සිසුන් ගණන 28,877ක් බවත් එය ඉකුත් වසරට සාපේක්ෂව 7.63% ක වැඩිවීමක් බවත් ඔහු සඳහන් කළේය.