(සමන් පාලිත නානායක්කාර)
හල්දුම්මුල්ල වීරකෝන්ගම උඩවේරිය කන්ද නාය ගිය කොටසට ආසන්නයේ පදිංචිව සිටි  පවුල් 45 ඉවත් කළ බව හල්දුම්මුල්ල ප්‍රදේශීය ලේකම්  සුනිල් අබේකෝන් මහතා පැවැසීය.
එම පිරිස උඩවේරිය තේ කර්මාන්ත ශාලාවේ තාවකාලිකව නවාතැන්ගෙන සිටිති.
දැනට නාය ගොස් ඇති කොටසේ කිසිවකුත් පදිංචිව නොසිටි අතර සෙසු ප්‍රදේශවල ඉරිතැලීම් තත්ත්වයක් පවතින නිසා නාය යාමේ අවදානමක් පවතින බැවින් එම පිරිස ඉවත් කළ බව ද සුනිල් අබේකෝන් මහතා කීය.
තවදුරටත් වැස්ස පැවැතුණහොත් ඒ අසන්න සිටින තවත් පවුල් 55ක් ඉවත් කිරීමට සිදුවන බව ද ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරයා පැවැසීය.
අදාල ප්‍රදේශයට ළඟාවීමට ඇති මාර්ග වලට පස්කඳු කඩාවැටීම නිසා එම ස්ථානයට ළඟාවීම දැඩි අපහසු බවද වාර්තාවෙයි.