(රංජිත් රාජපක්‍ෂ)

බදුල්ලේ සිට කොළඹ දක්වා ධාවනය වු උඩරට මැණිකේ දුම්රිය හැටන් සහ රොසැල්ල දුම්රිය ස්ථාන දෙක අතර 107 සැතපුම් කණුව අසලදි පීලිපැනිමට ලක්වු බව නාවලපිටිය දුම්රිය පාලක මැදිරිය පවසයි.

එම දුම්රියේ දෙවන මැදිරියේ එක් රෝදයක් පීලි පැන ඇති බවත් දුම්රිය මැදිරිය යළි පීලිගත කිරීමේ කටයුතු ආරම්භ කළ බවත් එම මැදිරිය කියයි.
 
එතෙක් උඩරට දුම්රිය මාර්ගයේ ගමනා ගමන කටයුතු කොළඹ කොටුවේ සිට රොසැල්ල දක්වාත් බදුල්ලේ සිට හැටන් දක්වාත් පමණක් සිදු වෙයි.