ඉදි කිරීම් සිදු කෙරෙන ස්ථානවල ඩෙංගු මදුරු කීටයන් හමු වුවහොත් බලපත්‍රය මසකට අත්හිටුවන බව අමාත්‍ය රාජිත සේනාරත්න මහතා පවසයි.

රජයේ සියලු ආයතන පරීක්ෂා කර ඩෙංගු කීටයන් හමු වුවුහොත් වහාම නඩු පවරන බවත් අමාත්‍යවරයා කියයි.