(පාලිත ආරියවංශ)

නාය යෑමේ අවධානම නිසා ඇල්ල ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාසයේ  සහ හපුතලේ ප්‍රාදේ‍ශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ පවුල් 42ක් ඉවත් කර ඇතැයි අපදා කළමනාකරණ දෙපාර්තමේන්තුව කියයි.

ඇල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ කොලතැන්න  ගුරුකඳුර ගම්මානයේ පවුල් 15 ක සාමාජිකයන්  නිවාස වලින් ඉවත්කර අම්පිටිය රාධියා විදුහලේ නතර කර ඇත.

හපුතලේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ කහගොල්ල සුරියවංගුව ගම්මානයේ පවුල් 27 කට අයත් පුද්ගලයන්  නිවාස වලින් ඉවත්කර කහගොල්ල ජාතික පාසලේ නතර කළ බව  බදුල්ල දිස්ත්‍රික් ආපදා කළමණාකරන ඒකකය පවසයි.