ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලයේ සභාපති නීතිඥ උපුල් ජයසූරිය මහතා සිය ධූරයෙන් ඉල්ලා අස්වී ඇතැයි වාර්තා වේ.

ඔහු ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමයේ හිටපු සභාපතිවරයා ද වේ.