(චමිල් රුපසිංහ)

උත්සව සමයේ අලවි කිරීම සඳහා වැලි මුවෙකු දඩයම් කර පුද්ගලයන් දෙදෙනෙකු මහනුවර පූජාපිටිය බොක්කාවල පහළ හිගුල ප්‍රදේශයේදි හසලක අඩවි ආරක්ෂක කාර්යාල නිළධාරින් විසින්   අත් අඩංගුවට ගෙන ඇත.

සැකකරුවන් ඉකිරියවත්ත කනදෙනියාවල පදිංචිකරුවන් වන අතර මෙම මස් අවුරුදු උත්සව සමයේදි අලවි කිරිම සදහා දඩයම් කරනු ලැබ ඇති බව වනඡීවි නිළධාරින් සැකකරනු ලබන බවද පවසයි.

සැකකරුවන් අත් අඩංගුවට ගන්නා අවස්ථාවේදි මරන ලද වැලි මුවෙකුගේ මස් සමග බෝර 12 ඩබල් බැරල් වර්ගයේ නිති විරෝධී ගිනි අවියක් හා ඡිව උණ්ඩයක් සමඟ විදුලි පන්දමක්ද අත් අඩංගුවට ගෙන ඇත.