(මහින්ද නිශ්ශංක)

මෙවර අයවැය ලේඛනය මගින් වැඩිකළ මත්පැන් සඳහා වන ජාතිය ගොඩනැගීමේ බද්ද හේතුවෙන් අරක්කු බෝතලයක මිල රුපියල් 50ත් 80ත් අතර මිලකින් වැඩිවී ඇතැයි අරක්කු සමාගම් පවසයි.

මෙයට අමතරව බීර බෝතලයක මිල රුපියල් 80කින් පමණ අඩුකර ඇතැයි බීර සමාගම් පවසයි.