රංජන් කස්තුරි
 
විශ්ව විද්‍යාලවල අනධ්‍යයන සේවකයින් අනිවාර්යෙන්ම මේ මස 17 වැනිදා හෝ ඊට පෙර සේවයට වාර්තා කළ යුතු යැයි උසස් අධ්‍යාපන හා මහාමාර්ග අමාත්‍යංශයේ ලේකම් ඩී සී දිසානායක සහ විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාවේ සභාපති මහාචාර්ය මොහාන් ද සිල්වා යන මහත්වරු සඳහන් කරති.
 
ඒ අනුව මේ මස 17 වැනි දින හෝ ඊට පෙර සේවයට වාර්තා නොකරන පරිවාස, අනියම්, තාවකාලික, ආදේශක, සේවා පැවරුම්, පුහුණු සහ කොන්ත්‍රාත් පදනම මත සේවයේ නියුතු සියලු අනධ්‍යයන සේවකයින් සේවය අතහැර ගියා සේ සලකන බවද එම මහත්වරු සඳහන් කරති.
 
මීට අමතරව එදිනට සේවයට වාර්තා නොකරන සහ තවදුරටත් වැඩවර්ජනයේ යෙදී සිටින ස්ථිර සේවයේ නියුතු සේවකයන්ට වර්ජනයේ යෙදී සිටින කාල සීමාව වැටුප් රහිත කාල සීමාවක් ලෙස සැලකීමට සිදු වනු ඇතැයි ද ඔවුහු පවසති.