"දේශීය විශ්ව විද්‍යාල මගින් අප ආර්ථිකයට යැපෙන මානසිකත්වයකින් යුතු උපාධිධාරීන් ලබා දී තිබේද?"
 
Featuring Dr. Ravi Dissanayake, Head Senior Lecturer, Department of Marketing Management, University of Kelaniya.
 
Venue Partner - Hatch 
Clothing Partner - GFlock
Hair and Makeup - Head Masters Salon