පිරිමින්, ගෑහැණූන්ගේ නම්බුව සුදු රෙද්දක් මත සොයනවාද?
 
Venue Partner - Hatch
Clothing Partner - GFlock
Hair and Makeup - Head Masters Salon