"හිරුෂි Miss Sri Lanka Pageant එකේ සිදුවුන දේ ප්‍රථම වරට හෙලි කරයි."
 
Location Partner - Java Lounge