දැන් ඇති! | ළමා අපයෝජනය නවත්වමු

" මං කරපු වැරැද්ද මොකක්ද ? මට සැරෙන් සැරේ හිංසා කරන්න"

#JustSayNo #දැන්ඇති  #இனிபோதும் #LankadeepaOnline #ChildAbuse #iProbono