"ගෝලීයව සහ දේශීයව ලිංගික සහ ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවය මත පදනම් වු හිංසනයට එරෙහිව දින 16 ක ක්‍රියාන්විතය."
 
කේ. එම්. එස්. ඩි ජයසේකර,
කාන්තා සහ ළමා සංවර්ධන, පෙර පාසල් සහ ප්‍රාථමික අධ්‍යාපන, පාසල් යටිතල පහසුකම් සහ අධ්‍යාපන සේවා රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්.