"ඇන්තනී කියන නමත් එක්ක මාධවීට සමාජයෙන් වෙච්ච දේ."

Danuට කියන්න! | මාධවී ඇන්තනී
Danuta Kiyanna featuring  Madhavee Anthony

Sponsored by : trulyceylontea
Location Partner : Flamingo House Colombo
Wardrobe Partner : Culture By Ari