"පොලොන්නරුවේ ඉඳලා තාත්තා එක්ක කොළඹ ඇවිත් නළුවෙක් උන සූර්යාගේ කතාව"

Danuට කියන්න! | සූර්යා දයාරුවන්
Danuta Kiyanna featuring Soorya Dayaruwan

Location Partner : Ramada Colombo
Wardrobe Partner : Culture By Ari

#Danutakiyanna #සූර්යාදයාරුවන් #Danuටකියන්න