"අවුරුදු 13 කට පසු super star ගැන කිව්ව නදිනි"
 
Sponsored by  : trulyceylontea
Location Partner : ME Colombo
Wardrobe Partner : Culture By Ari