ලොව ප්‍රථම  අගමැතිණියගේ දියණිය රටට කරන සමාජ මෙහෙවර...