තමන්ගේ නමින් නොදන්න කුවේණි නමින් හදුනන රිද්මගේ කතාව

Danuta Kiyanna!  Location Partner: Ramada Colombo

                             Wardrobe Partner: Culture by Ari