ඇස්වහ කටවහ නිසා කාවිංගට වෙලා තියන දේ
 
Danuට කියන්න! | කාවින්ග පෙරේරා
Danuta Kiyanna featuring  Kavinga Perera
 
 
Danuta Kiyanna!  Sponsored by: Truly Ceylon
                               Location Partner: Me Colombo
                               Wardrobe Partner: Culture by Ari