අපි නොදුටු රයිනිගේ සැඟවුණු හැකියාව
 
Sponsored by: Truly Ceylon
Location Partner : Me Colombo
Wardrobe Partner: Culture by Ari