වලල්ලාවිට ගෙවතුවලද කැලෑවේද මෙවර ගොරකා ඵලදාව ඉතා හොඳින් දක්නට ලැබේ.එය ගැමියන්ගේ අමතර ආදායම් මාර්ගයක් වි ඇත. ගොරකා කිලෝවක් වෙළඳ පොලේ රුපියල් 160 -180 මිළකට අළෙවි වේ