ඌව පළා‍‍තේ මොණරාගල දිස්ත්‍රික්ක‍‍යේ වැල්ලවාය ප්‍රාදේශීය ‍ලේකම් ‍කොට්ඨාසයේ බුදුරුවගල ග්‍රාම නිලධාරි වස‍‍මේ බුදුරුවගල පිහිටා ඇත.

වැල්ලවාය නගර‍යේ සිට තිස්සමහාරාම මාර්ගයේ කිලෝමීටර් 4 ක් ගියවිට හමුවන බුදුරුවගල පාසල ඉදිරිපස ඇති අතුරු මාර්ග‍යේ කිලෝමීටර 3 ක් පමණ දුරින් මෙම ස්ථානය පිහිටියේය.

පිහිටි පර්වතයක අර්ධ උන්නතව ‍‍‍නෙළන ලද ක්‍රිස්තු වර්ෂ 9,10 ශත වර්ෂවලට අයත් යැයි සැල‍‍කෙන මූර්ති 7 ක් ‍‍මෙම ස්ථාන‍යේ දක්නට ලැ‍බේ. සප්ත මහායාන මූර්ති ‍‍ලෙස සැලකෙන මෙහි මධ්‍ය‍යේ ප්‍රධාන බුදුරුව සහ ‍‍‍දෙපස පරිවාර මුර්ති 3 බැගින් දක්නට ලැබේ. මධ්‍ය‍යේ ඇති ප්‍රධාන බුදුරුව අඩි 51 ක් පමණ උස වන අතර, දැනට ලංකා‍වේ ඇති වැඩිම උසකින් යුක්ත ප්‍රතිමාව ‍‍ලෙස සැල‍කේ.

සමභංග ඉරියව්‍වෙන් පද්ම පීඨයක් මත වැඩ හිඳින ප්‍රධාන බුදුරුවට දකුණතින් අභය මුද්‍රාව නිරූපණය කරයි. දකුණු පසින් වූ පරිවාර රූප අතර අව‍ලෝ‍කි‍තේශ්වර ‍බෝධිසත්ව රුව, තාරා ‍‍දෙව‍‍‍‍ඟන සහ සුධන කුමරු මූර්තිමත් ‍‍කොට ඇත. වම් පසින් ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍මෛත්‍රී ‍බෝසත් රුව, වඡ්‍රපාණි බෝධි සත්ව රුව සහ හඳුනා ගැනීමට අපහසු දේව රූපයක් දක්නට ලැ‍බේ. ලංකා‍ව මහායාන ආභාසය සහිතව නිම වූ බුද්ධ සහ ‍බෝධිසත්ව මූර්ති එකතුවක් ‍‍සේ හඳුන්වා දිය හැකිය.

IMG_5861 IMG_5864 IMG_5873 IMG_5884 IMG_5887