සත්ව පාලන කටයුතුවලදී විවිධ දුෂ්කරතා මතුවේ. ඉදිකිරීම් කටයුතුවල නිරතවූවන්ට කාර්ය බහුල වන දිනයකි. මංගල උත්සව ආදිය සඳහා ඇරියුම් ලැබේ. වියදම් ඉහළ යන දිනයකි.