ඇඳිරි නීතිය පැනවීම හෝ එය ළිහිල් කිරීම නැතහොත් කිසියම් ප්‍රදේශයක් අලුළු දැමීම හෙවත් හුදෙකළා කිරීම සම්බන්ධයෙන් තීරණ ගනු ලබන්නේ රජයේ ඉහළම අධිකාරියෙනි. ඒ අදාළ කරුණු කාරණා සම්බන්ධයෙන් ඉතාමත් තීරණාත්මක වූ දත්ත සහ තොරතුරු මැනවින් විශ්ලේෂණය කිරීමෙන් පසුවය.

කොරෝනා වයිරසය සම්බන්ධයෙන් කිසියම් තොරතුරක් වේ නම් ඒ තොරතුරු සියල්ලම “කොවිඩ් - 19“  ජනාධිපති කාර්ය සාධක බලකාය සමග හුවමාරු කරගත යුතුවන බවත් කලාපීය මට්මමෙන් තාවකාලික තීරණ නොගත යුතු බවත් ජනාධිපති කාර්යාලය නිවේදනය කරයි.