අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා අද (7 වැනිදා) රාත්‍රී 7.45 ට රූපවාහිනී නාලිකා ඔස්සේ විශේෂ ප්‍රකාශයක් කිරීමට නියමිතය.

රටේ දැනට පවතින තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන් රජය විසිනු ගනු ලැබ ඇති ක්‍රියාමාර්ග සම්බන්ධයෙන් අගමැතිවරයා එහිදී ජනතාවට දැනුවත් කරනු ඇත.