ජාත්‍යන්තර ස්වෛරීත්ව බැඳුම්කර නිකුතුව තුළින් සහ ඒකාබද්ධ ණය පහසුකම තුළින් ලද මුදල් හේතුවෙන් මේ වසරේ මැයි අවසානය වන විට ශ්‍රී ලංකාවේ දළ නිල සංචිත ප්‍රමාණය ඇමෙරිකානු ඩොලර් බිලියන 6.8ක් වූ බව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව කියයි.

දළ නිල සංචිත ප්‍රමාණය ආනයනික මාස 4.0කට ප්‍රමාණවත් වූ අතර මුළු විදේශීය වත්කම් ප්‍රමාණය ආනයනික මාස 5.2කට සමාන වන පරිදි ඇමෙරිකානු ඩොලර් බිලියන 8.9ක් වී තිබේ. ශ්‍රී ලංකා රුපියල 2016 වසරේ අවසානය සිට මේ වසරේ ජූලි මස 31 වැනි දින දක්වා කාලපරිච්ඡේදය තුළ දී ඇමෙරිකානු ඩොලරයට සාපේක්ෂව 2.6%කින් මධ්‍යස්ථ ලෙස අවප්‍රමාණය වූ බව මහ බැංකුව පවසයි.

මහ බැංකු වාර්තාවලට අනුව, අනෙකුත් විදේශ ව්‍යවහාර මුදල්වල හැසිරීම පිළිබිඹු කරමින් මෙම කාලපරිච්ඡේදය තුළ දී ශ්‍රී ලංකා රුපියල අනෙකුත් ප්‍රධාන ව්‍යවහාර මුදල් ඒකක වන යුරෝවට සාපේක්ෂව 12.5%කින් ද ස්ටාර්ලින් පවුමට සාපේක්ෂව 8.8%කින් ද ජපන් යෙන්වලට සාපේක්ෂව 7.6%කින් ද කැනේඩියානු ඩොලරයට සාපේක්ෂව 9.9%කින් ද ඕස්ට්‍රේලියානු ඩොලරයට සාපේක්ෂව 11.6%කින්  සහ ඉන්දියානු රුපියලට සාපේක්ෂව 8.0%කින් ද අවප්‍රමාණය වී තිබේ.

-055