රංජන් කස්තුරි 

මේ වසරේ ගෙවී ගිය කාලය තුළ ශ්‍රී ලංකා  රුපියල සියයට  1.2 න් අවප්‍රමාණය වී ඇතැයි  ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව සඳහන් කරයි.
පෙබරවාරි මාසය අවසානය වන විට  ශ්‍රී ලංකාවේ  දළ නිල සංවිත ප්‍රමාණය ඇමරිකන්  ඩොලර්  බිලියන 5.6 ක් වන බවද මහ බැංකුව සඳහන් කරයි.

ඉකුත් 2016 වසර  අවසානය වන විට ශ්‍රී ලංකාවේ  නිල සංචිත ප්‍රමාණය ඩොලර් බිලියන 6 ක් වි  තිබිණි.