ප්‍රතිපත්ති පොළී අනුපාතික දැනට පවතින මට්ටමේ පවත්වාගෙන යෑමට ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව තීරණය කර  තිබේ. 
 
මේ අනුව නිත්‍ය තැන්පතු පහසුකම් අනුපාතිකය සහ නිත්‍ය ණය පහසුකම් අනුපාත පිළිවෙළින් සියයට 7.25ක සහ සියයට 8.50 අනුපාතිකවල පවත්වාගෙන යෑමට ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව තීරණය කර ඇත.
 
අගෝස්තු 2 වැනි දා පැවැති මුදල් මණ්ඩලයේ පැවැති රැස්වීමේදී මෙම තීරණය ගෙන ඇති මේ වසරේ 5 වැනි මුදල් ප්‍රතිපත්ති විවරණය ප්‍රකාශයට පත් කරමින් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව පසුගිය 5 වැනිදා පොළී අනුපාතික දැනට පවතින මට්ටමේ පවත්වාගෙන යන බව නිවේදනය කළේය.
 
උද්ධමනය මැදි තනි අගයක මට්ටමේ ස්ථාවර කිරීම සහ එමගින් මෙරට ආර්ථිකයේ ඉහළ සහ තිරසර වර්ධනයක් පවත්වා ගැනීම සඳහා දායක වීම යන ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ අරමුණුවලට අනුකූලව මුදල් මණ්ඩලය විසින් ඉහත තීරණ ගනු ලැබ තිබේ.
 
මෙම තීරණ ගැනීමේදී දැනට පවත්නා සහ අපේක්ෂිත දේශීය හා ගෝලීය ආර්ථික වර්ධන තත්ත්ව පුළුල් ලෙස සලකා බලමින් ඉහත තීරණ ගෙන ඇතැයි ද ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව සඳහන් කරයි. 
 
055