සහාධිපත්‍ය කළමනාකරණ අධිකාරියේ සේවා පුළුල් කරමින් ආරම්භ කරන ලද පළමු කලාප කාර්යාලය මාලිගාවත්ත නිවාස සංකීර්ණයේ දී පසුගියදා විවෘත විය.

“සෞභාග්‍යයේ දැක්ම රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්තියේ සෑම පවුලකටම සැප පහසු නිවසක්”‍ සංකල්පය යටතේ සහාධිපත්‍ය කළමනාකරණ අධිකාරිය විසින් කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ ඉදිරි කාලයේ දී ආරම්භ කිරීමට නියමිත කලාප කාර්යාල 4 අතරින් පළමු නියමු කලාප කාර්යාලය මෙය වේ. එකී කාර්යාලය එම අධිකාරියේ සභාපති නීතිඥ සරණ කරුණාරත්න සහ සාමාන්‍යාධිකාරී ආචාර්ය ඉඳුනිල් ලියනගේ යන මහත්වරු අතින් විවෘත කෙරිණි.

අධිකාරියේ සභාපති නීතිඥ සරණ කරුණාරත්න සහ සාමාන්‍යාධිකාරී ආචාර්ය ඉඳුනිල් ලියනගේ යන මහත්වරුන්ගේ සංකල්පයක් පරිදි සහාධිපත්‍ය දේපළ නියාමන, නඩත්තුව, අනවසර ඉදිකිරීම් වැළැක්වීම සහ ඉවත් කිරීම වේගවත් කිරීම මෙම කලාප කාර්යාල පිහිටුවීමේ අරමුණකි. එසේම රජයේ ප්‍රතිපත්තිය යටතේ අලුතින් ඉදිකෙරෙන මහල් නිවාස සංකීර්ණ නියාමනය කිරීම මෙම කලාප කාර්යාල මගින් පහසුවෙන් ඉටු කිරීමට යෝජිතය.

මූලික අදියර ලෙස අධිකාරිය මගින් මාලිගාවත්ත මහල් නිවාස ක්‍රමය සම්බන්ධයෙන් හා නිවාස වාසීන්ට කලාප කාර්යාලයෙන් ඉතාම ඉක්මනින් තමන්ට ඇති වන ගැටලු සම්බන්ධයෙන් මැදිහත්වීම සිදු කර ගත හැකි වනු ඇත.

රට පුරා ශීඝ්‍රව ව්‍යාප්ත වන රාජ්‍ය සහ පෞද්ගලික මහල් නිවාස අධීක්ෂණය හා නියාමනය සඳහා කොළඹින් බැහැර පළාත් තුළ පළාත් කාර්යාල ආරම්භ කිරීමට ද කටයුතු කරමින් සිටින බවට සභාපතිවරයා සහ සාමාන්‍යාධිකාරිවරයා අදහස් ප්‍රකාශ කළහ.

ජායාරූපය

සහාධිපත්‍ය කළමනාකරණ අධිකාරියේ පළමු කලාප කාර්යාලය එහි සභාපති නීතිඥ සරණ කරුණාරත්න සහ සාමාන්‍යාධිකාරි ආචාර්ය ඉඳුනිල් ලියනගේ යන මහත්වරු අතින් විවෘත කෙරුණු අවස්ථාව. මෙම අවස්ථාව සඳහා මාලිගාවත්ත කලාපය භාර සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරි (මෙහෙයුම් නඩත්තු) රංජලා හේවගේ මහත්මිය ද සහභාගි වූවාය.